Với tính năng Đặt giá thông minh trong Hiển thị, nếu dữ liệu của chúng tôi cho thấy rằng nhấp chuột từ một trang trên Mạng hiển thị của Google ít có khả năng chuyển thành kết quả kinh doanh có thể thực hiện - chẳng hạn như bán hàng trực tuyến, đăng ký, gọi điện thoại hoặc đăng ký bản tin - chúng tôi có thể:

Read More: Với tính năng Đặt giá thông minh trong Hiển thị, nếu dữ liệu của chúng tôi cho thấy rằng nhấp...