Trong trường hợp tài liệu của bạn có rất nhiều trang văn bản và bạn muốn in 2 trang văn bản vào 2 mặt tờ giấy. Khi đóng gáy tài liệu thành quyển thì lề của cả quyển sẽ không bị to nhỏ lệch nhau.

Lấy ví dụ trang văn bản đặt lề là:
- Top: 1.5 cm 
- Bottom: 1.5 cm 
- Left: 2.5 cm 
- Right: 1.5 cm

1. Vào File / Page Setup…

2. Xuất hiện hộp thoại Page Setup, chọn thẻ Margins:

Hãy đánh dấu þ Mirror margins – Đặt lề cho trang chẵn, trang lẻ ngược nhau. (Nó không khác gì khi bạn goi gương.)

3. Kết quả là trang văn bản của bạn sẽ có lề như sau:

 

Trang 1 có lề:
Top: 1.5 cm
Bottom: 1.5 cm
Left: 2.5 cm
Right: 1.5 cm

Trang 2 có lề:
Top: 1.5 cm
Bottom: 1.5 cm
Left: 1.5 cm
Right: 2.5 cm

Bạn cũng có thể đặt độ rộng của lề đóng (gutter) = 1cm và 2 lề trang bằng nhau (inside=outside=1,5cm).  Khi đó, phần đóng sẽ được công thêm vào cạnh trong (inside) để tạo ra 2 lề ngược nhau tương tự như trên.