Bước 1: Di chuyển chuột đến ngay sau từ muốn đặt chú thích

Bước 2: Chèn chú thích vào tài liệu bằng một trong hai cách sau đây:

Cách 1: Vào tab References chọn Insert Footnote, con trỏ chuột sẽ chuyển xuống cuối trang tại đây bạn sẽ ghi nội dung cần chú thích như hình vẽ:

Cách 2: Vào tab References kích chuột vào mũi tên nhỏ của Footnotes, cửa sổ Footnote and Endnote xuất hiện bạn thiết lập các thông số để tạo chú thích rồi chọn Insert.