Chuyển chữ hoa sang chữ thường trong excel

Bạn có thể chuyển đổi từ chữ thường thành chữ hoa bằng hàm =Upper( ) như trong ví dụ dưới đây:

Chuyển chữ thường thành chữ hoa trong excel 

Chuyển chữ thường thành chữ hoa trong excel

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi