Xoay ô (Rotate) trong Excel 2010

Xoay ô sử dụng Home tab

Trên Home tab bạn tìm và nhấn vào biểu tượng điều hướng. Bạn chọn các tùy chọn có trong đó như Angle CounterClockwise, Angle Clockwise, etc.

Rotate cell from Home tab

Xoay ô sử dụng Formatting Cell

Nhấn chuột phải vào ô, chọn Format cells » Alignment » Thiết lập mức độ xoay.

Rotate cell from Formatting cells

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi