Lặp lại tiêu đề trong Excel 2003

 Tôi có một bảng tính Excel XP gồm nhiều trang, tôi muốn tiêu đề được lặp lại ở các trang sau khi in ra thì làm thế nào?
Với một tài liệu có bảng biểu trong Word ở nhiều trang, việc lặp lại các tiêu đề của các trang thật đơn giản, bạn chỉ cần đặt con trỏ vào hàng tiêu đề, nháy vào thực đơn Table \ Table Properties chọn nhãn Row đánh dấu kiểm vào ô Repeat as header row at the top of each page, bấm OK là xong. Nhưng nếu trong bảng tính Excel việc tạo tiêu đề lặp lại cho các trang bảng tính không đơn giản. Để làm được điều này bạn làm theo hướng dẫn sau đây:

+Khởi động chương trình ExcelXP.
+Tạo một bảng tính gồm nhiều trang và nhập tiêu đề của bảng tính (H1).

+Nháy vào File\Page Setup.

+Nháy vào nhãn Sheet (H2).
+Trong ô Row to repeat at left bạn nháy vào nút bên phải (H3).

+Nháy vào hàng chứa tiêu đề trong thí dụ này là ô A5 (H4).
+Hộp thoại Page Setup Rows to repeat at top sẽ hiển thị $5:$5 (H5) bạn ấn Enter.
+Trong ô Row to repeat at left hiển thị $5:$5 (H6).
+Bấm OK (H7).

+Để kiểm tra xem tiêu đề có hiển thị lặp lại trên các trang khác của bảng tính hay không bạn nháy vào thực đơn File chọn Print Preview bạn sẽ thấy tiêu đề trang 1 xuất hiện như hình dưới đây (H8).

+Để xem tiếp tiêu đề trang sau bạn nháy vào Next (H9), tiêu đề trang tiếp theo được hiển thị lặp lại như ở trang 1.

Bây giờ bạn có thể in bảng tính với các tiêu đề được lặp lại ở các trang thật là thuận tiện cho việc tra tìm.

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi