Một trong các lựa chọn của Paste Special là giúp bạn cộng, trừ, nhân, chia các giá trị có sẵn cho giá trị bạn vừa copy. Điều này có nghĩa là nếu bạn cần thực hiện phép tính giữa các giá trị có sẵn với giá trị bạn chuẩn bị dán vào thì có thể thiết lập trực tiếp bằng Paste Special.

Mặc định bảng tính Excel có 3 Sheet cho bạn sử dụng, tuy nhiên do nhu cầu công việc cũng như học tập bạn muốn thêm Sheet để quản lý dữ liệu trên cùng file Excel dễ dàng. Để biết cách tăng thêm Sheet trong Excel, mời bạn theo dõi các thao tác dưới đây.

Mặc định bảng tính Excel có 3 Sheet cho bạn sử dụng, tuy nhiên do nhu cầu công việc cũng như học tập bạn muốn thêm Sheet để quản lý dữ liệu trên cùng file Excel dễ dàng. Để biết cách tăng thêm Sheet trong Excel, mời bạn theo dõi các thao tác dưới đây.