• Làm thế nào để so sánh 2 danh sách ở 2 sheet khác nhau?
  • Làm cách nào để tách (lấy) ra được những nội dung xuất hiện đồng thời trong cả 2 danh sách này?
  • Làm cách nào để tách (lấy) ra được những nội dung chỉ có ở danh sách A mà không có trong danh sách B?
  • Làm cách nào để tách (lấy) ra được những nội dung chỉ có ở danh sách B mà không có trong danh sách A?

Bạn có thể tự mình trả lời được câu hỏi này không? 

Read More: So sánh hai danh sách và tách các thành phần giống nhau, khác nhau trong excel

Chúng tôi sẽ hướng dẫn từng bước về cách sử dụng Replace để thay đổi một giá trị thành một giá trị khác trong vùng dữ liệu đã chọn, toàn bộ trang tính hoặc bảng tính.

Read More: CÁCH SỬ DỤNG REPLACE TRONG EXCEL

TÌM GIÁ TRỊ TRONG MỘT VÙNG DỮ LIỆU, BẢNG TÍNH HOẶC TẬP TIN LÀM VIỆC:

Read More: CÁCH SỬ DỤNG FIND TRONG EXCEL