Chúng tôi sẽ hướng dẫn từng bước về cách sử dụng Replace để thay đổi một giá trị thành một giá trị khác trong vùng dữ liệu đã chọn, toàn bộ trang tính hoặc bảng tính.

Read More: CÁCH SỬ DỤNG REPLACE TRONG EXCEL

TÌM GIÁ TRỊ TRONG MỘT VÙNG DỮ LIỆU, BẢNG TÍNH HOẶC TẬP TIN LÀM VIỆC:

Read More: CÁCH SỬ DỤNG FIND TRONG EXCEL

Pivot Table là một trong những tính năng hữu dụng và là công cụ thống kê dữ liệu mạnh mẽ nhất trong Excel, dùng để tổng hợp, trích lọc, phân tích dữ liệu dễ dàng và nhanh chóng bạn cần.

Read More: Dùng Pivot Table Để Tìm Dữ Liệu Trùng Trong Excel Và Tính Tổng Số Tiền